Solidarnostna delovna sobota in obvezni solidarnostni prispevek

Objavil: borovniki Komentarji: 0

Za odpravo posledic poplav avgusta 2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki velja od 11. avgusta 2023. Od 2. septembra 2023 pa velja še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Ta med drugim opredeljuje tudi Solidarnostno delovno soboto ter Obvezni solidarnostni prispevek.

Namen solidarnostne delovne sobote in obveznega solidarnostnega prispevka je zagotovitev dela sredstev za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov.

SOLIDARNOSTNA DELOVNA SOBOTA

Solidarnostna delovna sobota ni obvezna- je stvar odločitve delodajalca po posvetovanju s sindikatom oz. svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če pa tega ni, pa z delavci.

Kot solidarnostna delovna sobota se lahko določi največ ena sobota v letu 2023 in ena sobota v letu 2024. Kot solidarnostna delovna sobota se lahko šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto. Delodajalec mora pri organizaciji delovnega procesa na solidarnostno delovno soboto upoštevati določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o delovnem času, odmorih in počitkih.

Delo na solidarnostno delovno soboto opravljajo le delavci, ki so za to predhodno podali pisno soglasje. S soglasjem se bo delavec odpovedal znesku plače za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote po obračunanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost; pomeni neto plači.
Povračilo stroška za prehrano in prevoz na solidarnostno delovno soboto ne gre v prispevek in se delavcu izplača.

Prispevek delodajalca je enak znesku, ki ga prispeva delavec, torej enak neto plači delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Prispevek delodajalca se ne šteje za olajšavo za donacije ali odhodek po ZDDPO-1/ Zdoh-2.

Plača za solidarnostno delovno soboto se izkazuje skupaj s plačo za preostali del meseca. Delodajalec pa mora obračun prispevkov iz naslova solidarnostne delovne sobote predložiti na FURS v mesecu po mesecu, v katerem je organiziral solidarnostno delovno soboto. Obračunani prispevek se mora plačati v desetih dneh po predložitvi obračuna. Prispevek se plača na posebni transakcijski račun Sklada za obnovo Slovenije.

Vplačila iz naslova solidarnostne delovne sobote zmanjšajo obvezni solidarnostni prispevek za posamezno leto (tako fizičnim kot pravnim osebam), vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

OBVEZNI SOLIDARNOSTNI PRISPEVEK (OSP)

Obvezni solidarnostni prispevek za obnovo Slovenije je obvezen za leto 2023 in 2024. Zavezanci za plačilo prispevka so fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe, razen zavezancev, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Prispevka so oproščene tudi fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, če osnova za obračun solidarnostnega prispevka ne presega 35% povprečne plače zaposlenih v RS za leto 2023 oz. 2024

Fizične osebe z dejavnostjo:
Fizične osebe z dejavnostjo bodo OSP plačale v višini 0.8% davčne osnova dohodka iz dejavnosti pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave. Fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, bodo s prispevkom obremenjene v rednem izračunu dohodnine, ki ga bodo prejele leta 2024 in 2025. Fizičnim osebam z dejavnostjo, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov (te osebe ne prejmejo informativnega izračuna dohodnine), bo FURS izdal odločbo o odmeri prispevka, najkasneje do 31. decembra 2024 oziroma 31. decembra 2025. Kot že omenjeno, vplačila iz naslova solidarnostne delovne sobote zmanjšajo obvezni solidarnostni prispevek za posamezno leto, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

Pravne osebe:
Pravne osebe bodo OSP plačale v višini 0.8% od doseženega dobička brez upoštevanja preteklih izgub in olajšav. Pravne osebe OSP obračunajo same na način in v rokih (najpozneje do konca marca 2024 oz. 2025) za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za posamezno leto (DDPO). Kot že omenjeno, vplačila iz naslova solidarnostne delovne sobote zmanjšajo obvezni solidarnostni prispevek za posamezno leto, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

Dodatno:
– Za primer, ko OSP ne bo obračunan na predpisan način in v predpisanih rokih so predvidene globe
– OSP se ne šteje za olajšavo za odhodek po ZDDPO-1/ Zdoh-2.

POVEZAVE:
– Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023(ZIUOPZP):
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8875
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8865