Pogosta Vprašanja

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi:

  • domača fizična oseba;
  • tuja fizična oseba;
  • domača pravna oseba;
  • tuja pravna oseba.

Ob ustanavljanju morajo družbeniki zagotoviti osnovni kapital v minimalni višini 7.500 EUR. Maksimalno število družbenikov je 50, minimalni posamični vložek pa znaša 50 EUR. Skladno z 10. a členom Zakona o gospodarskih družbah, ustanovitelj oziroma družbenik ne more postati oseba, ki:

  1. je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Omejitev preneha po 5 letih od pravnomočne sodbe oziroma z izbrisom iz kazenske evidence;
  2. je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  3. je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  4. ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
  5. je bila neposredno z več kot 50% udeležena v kapitalu d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po ZFPPIPP;
  6. je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. oziroma pridobila delež v d.o.o, ki ni starejša od 3 mesecev, razen če ta d.o.o. izpolnjuje pogoje, ki jih določa 10. a člen Zakona o gospodarskih družbah: ima odprt transakcijski račun, nima neporavnanih davčnih obveznosti, ima neprekinjeno vsaj en mesec zaposleno osebo itd.
PodročjeS.P.D.O.O.
Osnovni kapitalZa vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije nosilcu podjetja ni treba vplačati ustanovitvenega kapitala.Družbeniki morajo vplačati osnovni kapital v višini najmanj 7.500 EUR. Vplačajo ga lahko tudi v obliki stvarnega vložka.
Odgovornost za obveznostiS.p. za svoje obveznosti odgovarja neomejeno – z vsem svojim premoženjem (tudi zasebnim).D.o.o. za obveznosti praviloma odgovarja le s premoženjem družbe (zasebno premoženje družbenika je ločeno od premoženja družbe).
Ustanovitveni stroškiBrezplačnoRegistracija preko notarja se zaračuna po notarski tarifi.
Obdavčitev dobičkaRazlika med prihodki in odhodki je plača podjetnika. Razlika se prišteje morebitnim ostalim prihodkom fizične osebe. Vsota (osnova za obdavčitev) se obdavči po dohodninski lestvici (16%, 27%, 41%, 50%) ali “normiranci” pavšalisti (20%).Davek od dohodka pravnih oseb  – splošna davčna stopnja (19%).
Vodenje poslovnih knjig– normirani odhodki (80%) ali
– enostavno knjigovodstvo ali
– dvostavno knjigovodstvo 
– dvostavno knjigovodstvo
Poslovni račun – TRRS.p. posluje preko transakcijskega računa, ki ga odpre pri izbrani banki. Za poslovanje lahko po dogovoru z banko uporablja obstoječi osebni bančni račun ali odpre ločenega. Z denarjem na računu prosto razpolaga.D.o.o. posluje preko transakcijskega računa, ki ga odpre pri izbrani banki. Razpolaganje z denarjem je omejeno na poslovne namene
Letno poročiloS.p. mora do 31. 3. predložiti letno poročilo za namene javne objave, državne statistike in davčni namen. S.p., ki je obdavčen na ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa letnega poročila ni potrebno poslati na AJPES, vseen pa odda na FURS.D.o.o.  do 31. 3. odda letno poročilo za namen javne objave, državne statistike in davčni namen. Srednje in velike družbe v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložijo za namen javne objave revidirano in konsolidirano letno poročilo.